תקנון האתר

תקנון האתר

 • כללי: אתרי מאמרים (להלן: "אתרי-מאמרים.co.il") שמחים להציע לך את שירותי אתר מאמרים ומקווים בהצלחתך.
 • האתר ותנאי האתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ומתייחיסים לגברים ולנשים כאחד.
 • ניתן ליצור קשר בכל שאלה ופנייה לדוא"ל :  webon@webon.org.il
 • מונחים והגדרות:למונחים המפורטים להלן, תהא בתנאי שימוש אלו המשמעות המופיעה בצידן, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת:
  • "אתר" – אתרי-מאמרים.co.il
  • "תכנים" או "מאמרים" המוגשים ע"י המשתמש לבעלי האתר הינם על אחריותו האישית והמקצועית.
  • "הגולש" או "המשתמש" באתר רשאי לעיין ולהסיק מסקנות אישיות אך אין בעל האתר או כותב המאמרים לוקח באחריות על מעשיו של "הגולש" או "משתמש". "גולש או " משתמש" נושא באחריותו האישית בלבד.
 • מידע ותכנים באתר: א. המידע והתכנים באתר כוללים תכנים מקוריים שפורסמו לראשונה באתר האינטרנט ו\או תכנים שמקורם באתרים אחרים ונכתבו בידי גולשים אחרים. ב. כתנאי מקדים לשימוש באתר זה – הגולש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שמערכת האתר אינה אחראית על התכנים באתר לרבות לעניין זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות ואמינות המידע של התכנים האמורים. ג. מערכת האתר משתדלת שהמידע יהיה אמין ומדויק, אם כי יתכנו שיבושים ואי דיוקים, בין היתר, בשל תקלות טכניות, טעויות אנוש ו\או מעשים\מחדלים של צדדים שלישיים. מובהר בזאת כי מערכת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו\או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות ו\או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר.
 • זכויות יוצרים וקניין רוחני:
  • כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בתכנים לרבות בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט, תמונה, משחקים, קטעי וידיאו קטעי אודיו – יהיו קניינה של מערכת האתר.
  • הגולש, בביצוע פעולת העלאת מאמר לאתר מצהיר בזאת במפורש כי הינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני והחומרי של המאמר, או מורשה על ידי בעל זכויות הקניין לבצע פעולה זו – ושבעצם הפעולה מקבל על עצמו אחריות לכל תביעה או קובלנה מצד שלישי ו\או מהבעלים המקורים של התכנים לפעולה שביצע ו\או לפעולה שביצעה מערכת האתר בתכנים ששלח.
  • הגולש מצהיר כי ידוע לו שלאחר העלאת התכנים רשאית מערכת האתר לעשות בהם ככל העולה על רוחה לרבות שכתוב, העלאה לאתר אחר הנושא שם מתחם אחר, עריכה וכיוצ"ב וכי לא יהיו לו כל קובלנות על כך.
 • פרסום מאמרים או תכנים:
  • מנהל האתר ראשי להחליט איזה מאמר לעלות ואיזה מאמר לא! אינו חייב בנימוק האם המאמר מתאים לאופיו של האתר, לא תבוא תביעה מצד כותב המאמר או המשתמש באתר.
  • הגולש מתחייב בזאת, שהמאמרים שיועלו על ידו הינם בהתאם לכל דין, לרבות העדר לשון הרע ו\או הוצאת דיבה ו\או הפרת זכויות יוצרים ו\או פגיעה בפרטיות ו\או צו איסור פירסום.
  • מובהר בזאת, מראש, כי מאמרים המכילים תוכן למבוגרים בלבד, מציעים שירותי הימורים ו\או מעודדים עבירה כלשהי על החקיקה הפעילה בתחומי מדינת ישראל לא יפורסמו באתר.
  • מערכת האתר לא תשא בשום תביעה ולא תהה אחראית בעוון כל מאמר שיפורסם באתר. גולש שהעלה תוכן כלשהו לאתר מצהיר בזאת להוא בעל האחריות הבלבדית לכל תביעת צד ג' שעשויה להגרם בשל התכנים שמסר לפרסום.
  • מערכת האתר תהיה ראשית להוריד מהאתר מאמר שפורסם, ללא חובת נימוק.
 • פרסום "מאמרים" או "תכנים"
  • בפרסום מאמר הינו על אחריותו האישית של "הגולש" או "משתמש" אין כותב המאמר או מנהל האתר לוקח באחריות למעשיו של הגולש או לאמיתות הדברים הכתובים במאמרים.
 • תקלות ואבטחת מידע:
  • "גולש" או "משתמש" מצהיר בזאת שידועה לו האפשרות לפריצת מערכות בתוך האתר ומתבקש של למסור פרטים אישיים היכולים לבוא לרע כלפי המשתמש, כלומר אם ישנה פרצה באבטחת המידע ע"י גורם כזה או אחר הינו נושא זאת על אחריותו האישית בלבד ולא תהיה טענה כלפי אתרי מאמרים "האתר".
  • בהמשך לאמור ומתחייב הגולש שלא לתבוע ו\או לטעון כנגד מערכת האתר ו\או צד שלישי כלשהו בגין אירועים הנזכרים לעיל.
 • שינויים בתנאי השימוש: מערכת האתר רשאית לשנות לפי שיקול דעתה הבלעדי, מעת לעת, את תנאי השימוש באתר.
 • מדיניות פרטיות, רישום לאתר וקשר עם הגולשים:
  • מערכת האתר תהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו\או פרטים ביחס אליהם לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • מערכת האתר רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גישה לאתר במקרה של שימוש שלא כדין או בכל מקרה אחר של שימוש לרעה ו\או פגיעה שלא כדין ו\או רישום כוזב ו\או רשלני לאתר, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר.
  • מערכת האתר תהא ראשית:
   • האתר שומר לעצמו את הזכות לעלות חומר פירסומי בכל שלב ובכל מקום באתרי מאמרים "האתר".
   • בעל האתר רשאי בכל עת להסיר מאמרים או למחוק משתמש מן האתר בלי כל התראה.
  • לא ניתן להסיר מאמרים אלא רק באישור של מנהל האתר וזאת יהיה מעוניין בכך, לא תבוא טענה מצד "הגולש" או "המשתמש" לגבי זכויות יוצרים, המאמרים אינם מהוגנים בזכויות יוצרים.
 • מקום שיפוט מוסכם:
  • המשתמש מצהיר בזאת כי כל עניין ומחלוקת הנובעת מהשימוש באתר תתברר בבתי המשפט של העיר תל-אביב יפו.

LEAVE A REPLY